PUZZELREGLEMENT Uitgave februari 2016 1. ALGEMEEN Een puzzelrit wordt verreden aan de hand van een in de Nederlandse taal gestelde routebeschrijving, die bestaat uit een aantal routeopdrachten. U bent tijdens de rit verplicht alle geldende verkeersregels in acht te nemen. Bij de start ontvangt u een routebeschrijving en een controlekaart. 2. ROUTEBESCHRIJVING a. Een routebeschrijving bestaat uit: 1. genummerde routeopdrachten (al dan niet opeenvolgend). 1, 2, 5, maar ook bijvoorbeeld 4a en 4b, enz.), waarbij elke routeopdracht dient te leiden tot een niet gedwongen verandering van rijrichting. 2. In onderstreepte delen van de opdracht zitten geen instinkers. Voorbeeld: 15. Eerste weg links 16. Asfaltweg rechts b. Als u een routeopdracht niet kunt uitvoeren, rijdt u net zo lang rechtdoor tot u wordt opgevangen door een routecontrole met een herstelopdracht. 3. CONTROLES a. De startcontrole is herkenbaar aan een blauwe vlag. Een tijdcontrole is herkenbaar aan een witte vlag en de finishcontrole is herkenbaar aan een gele vlag. b. Een routecontrole (oranje vlag of bordje), waarvan een voorbeeld bij de inschrijftafel is geplaatst, is linksboven voorzien van een letter of getal. Op uw controlekaart noteert u in het eerstvolgende lege vakje deze letter/getal (in dit geval de A). c. Alleen rechts aan de route geplaatste controles en/of herstelopdrachten mogen worden aangedaan c.q. uitgevoerd. d. Herstelopdrachten dienen met voorrang op de routeopdracht waarmee men bezig is te worden uitgevoerd. e. Herstelopdrachten worden met onderstaande afkortingen vermeld. (in plaats van L (links) kan ook R (rechts) voorkomen): 1L - eerste weg links XL - viersprong links AL - asfaltweg links YL - driesprong links KL - klinkerweg links VL - VRW links EL - einde weg links 3x - bij de derde maal aandoen HK - hier keren 7 - doorgaan met routeopdracht 7 vd routebeschrijving BM- bezig met routeopdracht (bijv. BM 4: HK betekent: indien bezig met routeopdracht 4, hier keren) C: - herstelopdracht geldt alleen voor de C-klasse (A: alleen voor A; BC alleen voor B en C, enz.) Uitleg afbeelding hierboven: Letter A : noteren in het eerstvolgende vakje van de controlekaart. De herstelopdracht is alleen voor de C-klasse(voor u dus): 1R = eerste weg rechts uitvoeren. Daarna verder met routeopdracht 7. 4. WEGEN a. Onder wegen worden verstaan alle voor het openbaar rijverkeer (auto en motor) openstaande inrijmogelijkheden. b. Om een weg als oriënteringspunt te kunnen gebruiken dient deze uit te monden op de bereden route. c. Een weg kan naar aard (bijv. asfaltweg, klinkerweg) worden aangeduid. Een weg kan niet naar aard worden aangeduid als de weg meer dan één aard heeft (bijv. asfalt zichtbaar overgaand in klinkers). d. Een weg kan naar naam (bijv. “Dokweg”) worden aangeduid. e. Een weg, die duidelijk zichtbaar doodlopend is of voorzien is van een verkeersbord aanduidende doodlopende weg, een bord met de tekst DLW, evenals een particuliere in- en uitrit (bijv. herkenbaar aan een brievenbus), wordt geacht niet aanwezig te zijn. 5. WEGSITUATIES Onder een wegsituatie wordt één der onderstaande samenkomsten van wegen verstaan: a. Voorrangswegsituatie (VRW), alleen beoordeeld komende vanuit de richting vanwaar men door zogenaamde ‘haaientanden’ en/of een verkeersbord aanduidende (stop:) verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg kan constateren dat men voorrang moet verlenen. b. einde weg: een samenkomst van drie wegen, waarbij de linker- en de rechterweg in elkaars verlengde liggen en waar men niet rechtdoor kan rijden.