SOCIAAL
ADRES Dorpsweg 2 4491 EK Wissenkerke
CONTACT
Made by Peter en Nicolette
Uitslagen
Uitleg 2e Coronarit
Vanwege de wegopbrekinge n zijn de opdrachten 3 tot en met 6 , 12 en 13 geneutraliseerd. 19 .  A - KLASSE.  Asfaltweg volgen is re glementair uitvoerbaar omdat de weg naar rechts van asfalt over gaat in klinkers en deze weg niet naar aard kan worden aangeduid.  B -  en C - KLASSE.  De pijl bevindt zich links van de as van de weg en mag niet als O.P. gebrui kt worden. Opdracht is niet uitvoer baar.  Deze opdracht is voor de B -  en C - klasse geneutraliseerd omdat er gedurende een korte periode  in de rechter zijweg ook een pijl heeft gestaan en vanwege die pijl was de opdracht toen wel uitvoerbaar.   19A  26.  Het gebruik van de afkorting VADNA betekent nog niet dat de weg,  waarin dit bord staat dan ook niet doodlopend is. Het bord betekent slechts dat het verkeersbord als niet aanwezig beschouw d moet worden.  De weg in de r ichting van de schrikhekken is en blijft zichtbaar doodlopend en dan is voor de 2 schrikhekken de opdracht reglementair niet uitvoer baar.  26   28.  De 4 vlaggenstokken zijn aanwezig. Opdracht is  uitvoerbaar.   28  29.  Er wor den veel O.P.’n genoemd in de opdracht, maar ze zijn allemaal aanwezig. Opdracht is uitvoerbaar. Hier hebben de uitzetters een fout gemaakt (en ook zelf weer wat geleerd) omdat in artikel 2a. van het DRR staat dat extra aanwijz ingen, waarmee voor de deelne mer bepaalde zaken op eenduidige wijze worden geregeld, eerst volledig moeten worden uitgevoerd alvorens met de volgende opdracht mag worden begonnen. Dat betekent in dit geval dat er voordat de Steenbakkerijweg bij het bebouwd e kom bord van Middelburg ber eikt is, er geen oriëntatiepunten mogen voorkomen. De wegwijzer naar Londen kwam al veel eerder en dat betekent dat deze opdracht voor de A -  en B - klasse reglementair niet uitvoerbaar is. Het puzzelreglement voor de C - klasse ken t geen neutrale opdrachten of  aanwijzingen. Voor de C - klasse hebben we deze opdracht geneutraliseerd. In een nieuwe versie van het puzzelreglement zal een en ander worden aangepast.  29A  29B   34.  De gehele opdracht is onderstreept ( hier had moeten staan dat het oriëntatiepunt is onderstreept ) en dat in overeenstemming met art 2b. van het DRR en 2a.2 van het Puzzelreglement, de deelnemer  geen probleem moet maken van  de tekst die links van het m idden van de as van de bereden weg te vinden is. Opdracht is uitvoerbaar. Een uitzetter zal een (deel) van een opdracht onderstrepen omdat hij/zij niet wil dat er onduidelijkheid over die opdracht gaat ontstaan. Dat zou onnodig  oponthoud kunnen voorkomen.   34  37 .  Indien het voorzetsel na ge bruikt wordt moet elk volgende O.P. komen nadat het voorgaande O.P. geheel gepasseerd is. Zodra u de 1 e  knotwilg gepasseerd bent kunt u de volgende niet meer meetellen omdat de takken van de 1 e  knotwilg zich nog gedeeltelijk in  de volgende knotwilg bevinde n. Aangezien de takken van de knotwilgen in elkaar overlopen, kunt u hier nooit na 8 knotwilgen komen. Opdracht is niet uitvoerbaar. Na opmerkingen van een deelnemer dat hij zeker 8 knotwilgen (die niet overlappend) had geteld,  zijn we onlangs nog een keer  wezen kijken. Helaas komen we ondanks dat al het groen van de bomen is verdwenen niet verder dan 6 knotwilgen. Wel hebben wij ook meer knotwilgen gezien, maar in het gedeelte boven de routeopdrachten staat dat de routeopdracht  op juistheid moet worden beo ordeeld vanaf het punt dat de routeopdracht begint tot het moment dat de herstelopdracht moet worden uitgevoerd. De door ons geziene knotwilgen kwamen na het punt waar de herstelopdracht moet worden uitgevoerd. De opdracht blij ft derhalve niet uitvoerbaar .   37   51.  De paarden bevinden zich op de muur van de boerderij en het overige is appel eitje. Opdracht is uitvoerbaar. Deze opdracht bleek helemaal geen appeltje eitje voor de A -  en B - klasse. I n artikel 9b. van het DRR sta at dat bij het beoordelen van het na, bij of voor zijn van een oriënteringspunt het zich eventueel links van de as van de route van de bereden route bevindende deel van het oriënteringspunt ook in de beoordeling moet worden mee genomen. Indien het voorzetse l voor wordt gebruikt dan dient het oriënteringspunt zich geheel in de voor - positie te bevinden. De dijk van deze opdracht bevindt zich links van de as van de bereden route evenwel ook in de bij - positie. De opdracht is voor de A -  en B - Klasse niet uitvoerba ar. Voor de C - klasse verandert er niets en blijft de opdracht wel uitvoerbaar, omdat het Puzzelreglement deze bijzondere bepalingen niet bevat.   51 A 51 B  51C